דרישות מידע לאלמנטים - LOI - Level Of Information

זהו אוגדן של מפרטי דרישת מידע והנחיות אפיון במודלים. הדרישות מחולקות לפי מקצועות ושלבי התכנון וקיימת גם חלוקה לפרקים בספר הכחול:
המתכנן נדרש למלא את המידע בפרמטרים לפי שלב התכנוני של הפרויקט
ניתן לסנן את הטבלה לפי מקצוע, פרק במפרט הכללי (הספר הכחול), קטגוריה ורמת הפיתוח של המידע LOD

:להלן טבלאות דרישות המידע הסטנדרטיות לאלמנטים

עבודות הצוותים

VDC
רישוי